عوامل متعددی در یک میزآرایی در حد لاکچری دخیل می باشند از جمله ی این عوامل میتوان : نحوه گل آرایی ، انتخاب ظروف ، رنگ غالب میز ، ارتفاع گلدانها ، ارتفاع لیوانها ، بلندی شمعدانها ، رنگ ظروف و رنگ زمینه میز می باشد 💖
توجه به رعایت هارمونی رنگ وسایل فراموش نشود!❤