منظره ای بسیار زیبا در کشور کانادا ❤
خداوند کوه ، کاج و آب را بگونه ای سحر آمیز در کشور کانادا ، کنار یکدیگر قرار داده است که دیدن آن هر بیننده ای را به وجد می آورد 💖💖💖💖