انگشتر الماس بسیار درخشنده 💙
درشتی الماس این انگشتر و همچنین درخشندگی آن ، چشم هر بیننده ای را خیره مینماید😊