از هر یک میلیون نفر ، تنها یک نفر در مدت کمتر از یک دقیقه به این سوال پاسخ صحیح میدهد😲
اگر خواستید ، میتوانید امتحان کنید 😉😂😁