تنها یک لاکچریسم،نهایت زیبایی این کفش را احساس مینماید 😉
بله تنها شما احساس مینماید 😊😊😊