الحق که طراحی بی نظیری دارد ، داشتن چنین کفشی ،لطف بزرگی است به قلب دوم !!!!😊😊😊😊❤💙💚💛💜💓