سادگی در این کیف زنانه بطرز عجیبی آنرا چشمگیر تر کرده است !!😊