بعضی از جواهرات ، تنها وتنها ساخته شده اند جهت نوازش چشم !
همانند این انگشتری مطلای جواهرنشان😊