انبوهی از زمرد های کلمبیای اشکی کنار هم

بهترین نوع زمرد در دنیا ، زمرد کلمبیا می باشد و بهترین شکل آن نیز اشکی است !?