طراحی بسیار زیبایی است

نوع  خواص طراحی در این انگشتر ، زیبایی آنرا بیشتر نموده است

ظرافت در طراحی آن بگونه ای است که حتی انگشتر ی که بعنوان رکاب انگشتر در نظر گرفته شده خود دارای انگشتر میباشد!

قطعه یاقوت درشت قرمز جلوه خاصی به این انگشتر داده است