انگشتر خاص

گاهی اوقات بعضی اشیاء فی نفسه خاص هستند همانند این جواهر