گردنبند جواهر نشان

سکوت زیباترین عکس العمل در برابر این همه شکوه و خلاقیت میباشد