اردک موز

یکی از هنرهای میزآرایی استفاده خلاقانه از میوه جات میباشد خانمهای ایرانی ید طولانی در این زمینه دارند . مثال واضح آن این نمونه است