شجاعت در حد تیم ملی میخواهد به این ، نه گفتن !!!!!!

من که عاشق ای نوع خوراکی ها هستم ، شما رو نمیدونم ؟ یعنی میدونم ولی بروی خودم نمیارم!!!!!??